โมเดลกระดาษ WarCraft Medieval Dragon Knight Paper Craft

Medieval Dragon Knight Papercraft

โมเดลกระดาษ WarCraft Medieval Dragon Knight Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 21
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Medieval Dragon Knight Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − three =