โมเดลกระดาษรถ VOLVO TP 21 PAPER MODEL

volvo tp 21 papercraft

โมเดลกระดาษ VOLVO TP 21 PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : VOLVO TP 21 PAPERCRAFT , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − two =