โมเดลกระดาษรถ TOYOTA 2000 GT PAPER CRAFT

toyota-200gt-paper-craft

โมเดลกระดาษรถ TOYOTA 2000 GT PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Toyota 2000GT is a limited-production, front-engine, rear-wheel drive, two-seat, hardtop coupe grand tourer designed by Toyota in collaboration with Yamaha. First displayed to the public at the Tokyo Motor Show in 1965, the 2000GT was manufactured under contract by Yamaha between 1967 and 1970. In Japan, it was exclusive to Toyota’s Japanese retail sales channel called Toyota Store.

Template Download – TOYOTA 2000 GT PAPERCRAFT

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven + = 16