โมเดลกระดาษ The Simpsons Paper Model : Jeff Gorgoly

the-simpson-gorgory-papercraft

โมเดลกระดาษ The Simpsons Paper Model : Jeff Gorgoly
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : The Simpsons Jeff Gorgory paperraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 4 = thirteen