โมเดลกระดาษ The Simpson : Krusty Paper Craft

the-simsons-krusty-papercraft

โมเดลกระดาษ The Simpson : Krusty Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : The Simpson – Krusty Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 − four =