โมเดลกระดาษ The Simpson Paper Model : Homero

homero-papercraft-the-simpson

โมเดลกระดาษ The Simpson Paper Model : Homero
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : The Simpson – Homero Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + three =