โมเดลกระดาษ Taekwon V Inspired Papercraft Robot

taekwo-v-robot-papercraft

โมเดลกระดาษ Taekwon V Robot Paper Model by GwiJang
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 54
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Taekwon V Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − = 2