โมเดลกระดาษ Sylvie (Magnum Shot) Papercraft from Mabinogi

silver-papercraft

โมเดลกระดาษ Sylvie (Magnum Shot) from Mabinogi Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Sylvie Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Sylvie (Magnum Shot) Papercraft from Mabinogi

Leave a Reply


− three = 4