โมเดลกระดาษ Strike Witches Papercraft – Elma Leivonen

โมเดกระดาษ-Strike Witches - Elma Leivonen Papercraft

โมเดลกระดาษ Strike Witches Paper  Model - Elma Leivonen
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Elma Leivonen Papercraft

Share Button

Leave a Reply


7 + four =