โมเดลกระดาษ RX-78-5 Gundam Girl Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-rx-78-gundamgirl-papercraft

โมเดลกระดาษ RX-78-5 Gundam Girl Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 20
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Gundam Girl Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + = 16