โมเดลกระดาษ Pikachu Baby Papercraft

Papercraft Pikachu Babies

โมเดลกระดาษ Pikachu Baby Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Pikachu Baby Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Pikachu Baby Papercraft

Leave a Reply


4 + = five