โมเดลกระดาษลิงจ๋อ : Monkey Yoci Paper Model

monkey-yoci-papercraft   โมเดลกระดาษลิงจ๋อ : Monkey Yoci Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Template Download : Monkey Yoci Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


five + = 8