โมเดลกระดาษ Mickey Mouse Papercraft

โมเดลกระดาษ-Mickey-Mouse-Papercraft

โมเดลกระดาษ Mickey Mouse Paper Model by Sabi96
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Mickey Mouse Papercraft , [Mediafire]Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Mickey Mouse Papercraft

Leave a Reply


four + 6 =