โมเดลกระดาษ Paper Craft : Merry Christmas Set

christmas-papercraft

โมเดลกระดาษ Paper Craft : Merry Christmas Set
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Merry Christmas Set Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + four =