โมเดลกระดาษ Mass Effect : Javik the Prothean Papercraft

mass-effect-3-javik-papercraftโมเดลกระดาษ Mass Effect : Javik the Prothean Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 25 A4
จำนวนชิ้นส่วน ( Number of parts ) :
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Height ) : 46 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard

This is a difficult papercraft, so you should have experience prior to building. It is split
into 5 sections, the legs, body, head, extras and Particle Rifle. The model benefits from the smooth building
method where you ignore most of the fold lines and only score the tabs.

There are a few other places e.g. some folds in the forearms, legs and fingers that will benefit
from scoring- usually I’ll mention these in the instructions.

Almost all pieces of the Particle Rifle will need to be scored and folded since it is much more angular
and need precisely shaped parts.

You must use thick paper/thin card. Printer paper will not be strong enough! Anything from
120-200gsm should be alright.

mass-effect-javik-papercraft

super mario papercraft template and instruction – [download1] or [download2]

papercraft template design by XenonLey

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − five =