โมเดลกระดาษปืน ALIENS M41-A Pulse Rifle

โมเดลกระดาษ-ปืน-m41-rifle-papercraft

โมเดลกระดาษปืน M41-A Pulse Rifle
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 30
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

M41A Pulse Rifle is a pulse-action, air-cooled, selective fire assault rifle chambered for 10×24mm Caseless ammunition manufactured by Armat Battlefield Systems. It was mainly employed by the United States Colonial Marine Corps and the United States Army as their primary infantry weapon during the late 22nd century. Through its use with the USCM, it saw regular use in various engagements with the Xenomorph and Yautja species.


Template Download – M41-A PULSE RIFLE PAPERCRAFT

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 6 = twelve