โมเดลกระดาษรถขุดดิน – Hydraulic Excavator Papercraft

้hydraulic-excavator-papercraft

โมเดลกระดาษรถขุดดิน – Hydraulic Excavator Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

A hydraulic excavator is a construction machine that can be used with attachments for a wide range of purposes. It can be used with a drill/breaker to break up asphalt or with a scissor-shaped crusher to crush and cut concrete and steel bars. The PC200-8 is a Komatsu hydraulic excavator that was the first in the 20-ton class to pass the most recent emissions restrictions.

Template Download – Hydraulic Excavator Paper Craft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 + = seven