โมเดลกรกะดาษรถ HSV-010GT PAPER CRAFT

HSV-010GT-PAPER-MODEL

โมเดลกรกะดาษรถ HSV-010GT PAPER CRAFT
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – HSV-010GT PAPERCRAFT , [LINK]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − = three