โมเดลกระดาษ โรงแรม Honten Papercraft

honten-hotel-papercraft

โมเดลกระดาษ โรงแรม Honten Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Honten Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 4 = nine