โมเดลกระดาษปืน – Hellboy Gun Papercraft

papercraft-hellboy-gun

โมเดลกระดาษปืน – Hellboy Gun Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 13
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Samaritan is an oversized, uniquely large caliber four-round revolver. It fires its custom-made bullets with adequate power to easily penetrate virtually any material. The gun itself has unearthly resistance to almost all forms of attack, and includes grips carved from fragments of the True Cross. The metal of the gun is forged from a combination of Irish church bells, cold iron from crucifixes, blessed silver, and other mystic metals.

Template Download – Hellboy Gun Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + 9 =