โมเดลกระดาษวัน Halloween , Trick’r Treat : Sam Papercraft

Trick r' Treat Sam 2 Papercrafts

โมเดลกระดาษวัน Halloween , Trick’r Treat : Sam Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Sam is a fictional character created by Michael Dougherty, appearing first in Dougherty’s 1996 short film, Season’s Greetings, and then in the horror film Trick ‘r Treat. He was played by child actor Quinn Lord in the film. Appearing as a seemingly innocent masked trick-or-treater, Sam is revealed to be a demonic pumpkin-like creature who acts as the enforcer for the rules and traditions of Halloween.


Template Download : Halloween – Sam Papercraft  , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− five = 3