โมเดลกระดาษ Strike Freedom Gundam Papercraft

paercraft-strike-freedom-gundam

โมเดลกระดาษ Strike Freedom Gundam Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Strike Freedom Gundam Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

2 thoughts on “โมเดลกระดาษ Strike Freedom Gundam Papercraft

Leave a Reply


three − 3 =