โมเดลกระดาษ Game of Thrones Direwolf Bust

Game of Thrones Direwolf Bust Paper Craft

โมเดลกระดาษ Game of Thrones Direwolf Bust
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Direwolf Bust Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Leave a Reply


six − = 2