โมเดลกระดาษ Final Fantasy X Paper Craft : Tidus

final-fantasy-tidus-papercraft

โมเดลกระดาษ Final Fantasy X Paper Craft : Tidus
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Tidus (ティーダ) is a fictional character from Square Enix’s Final Fantasy series, first introduced as the protagonist of the role-playing video game Final Fantasy X in 2001 by Square. Tidus is introduced as a 17-year-old rising blitzball star player from the city of Zanarkand. After a mysterious creature called Sin attacked his hometown, Tidus was seemingly transported to the world of Spira. Shortly after arriving, Tidus meets a newly fledged summoner, Yuna, and her guardians. The summoner is soon to set out on a pilgrimage in an attempt to put an end to the very creature that attacked Tidus’ city; and by joining them, Tidus hopes he will find his way home. He has also made appearances in other video games, such as Final Fantasy X‍ ’​s sequel, Final Fantasy X-2; the Kingdom Hearts series, and other crossover games by Square Enix.


Template Download : Final Fantasy X – Tidus Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − one =