โมเดลกระดาษ Final Fantasy IX : Zidane Papercraft Model

final-fantasy-9-zidane-papercraftโมเดลกระดาษ ไฟนอลแฟนตาซี 9 Final Fantasy IX : Zidane Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Final Fantasy IX – Zidane Papercraft Template and Instruction – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ eight = 10