โมเลดกระดาษ Exteel Mecha PaperCraft

papercraft-Poseable-Extel-Mecha

โมเลดกระดาษ Exteel Mecha PaperCraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 19
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Exteel Mecha Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + = 14