โมเดลกระดาษ Dinosaurs Papercraft – Bambiraptor

dinosaurs-papercraft-bambiraptor

โมเดลกระดาษ Dinosaurs Paper Craft – Bambiraptor
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Bambiraptor is a small carnivorous dinosaur that lived in North America during the late Cretaceous period of the Mesozoic era. Its scientific name comes from the holotype specimen of a juvenile Bambiraptor, which measured a mere 90 cm in length. Despite many bird-like characteristics, Bambiraptor lived approximately 80 million years after birds had branched off from dinosaurs. Although Velociraptors such as the Bambiraptor continued to evolve, they never evolved into birds.

Template Download – Bambiraptor Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine − 1 =