โมเดลกระดาษไดโนเสาร์ Dino Papercraft – Stegosaurus

stegosaurus-dino-papercraft โมเดลกระดาษไดโนเสาร์ Dinosaurs Papercraft – Stegosaurus
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Stegosaurus is an herbivorous dinosaur that lived in North America in the late Jurassic period of the Mesozoic era. Ranging up to approximately 7 – 9 meters in length, the Stegosaurus’ most outstanding characteristic is the large bony plates running in a line down its back to its tail, alternating from side to side. Blood vessels developed in the surfaces and insides of these plates, perhaps to radiate heat and cool the body. With its small head, this dinosaur’s brain was only about as big as two or three ping-pong balls. The spines at the tip of its tail appear to have been used as weapons to protect the Stegosaurus against enemies.

 

Template Download – Stegosaurus Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 1 = two