โมเดลกระดาษ Crash Bandicot Papercraft

crash-bandicot-papercraft

โมเดลกระดาษ Crash Bandicot Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium +
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Crash Bandicot are game mostly set on the fictitious Wumpa Islands, an archipelago situated to the south of Australia, although other locations are common. The main games in the series are largely platformers, but several are spin-offs in different genres.

Template Download – Crash Bandicot Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three + 8 =