Category Archives: BUILDING

โมเดลกระดาษ บ้าน อาคาร ร้านค้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ | building papercraft model download

โมเดลกระดาษปราสาท Tournoel Castle Paper Model

โมเดลกระดาษปราสาท-tournoel-castle-papercraft

 

โมเดลกระดาษปราสาท Tournoel Castle Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
Continue reading

Related Post

โมเดลกระดาษ Xavier Memorial Cathedral Paper Model Download

xavier-building-papercraft

Xavier Memorial Cathedral Paper Model Download
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
Continue reading

Related Post

โมเดลกระดาษร้านขายปลา | Shigeeda fresh fish shop Papercraft

SANYO DIGITAL CAMERA

 

โมเดลกระดาษร้านขายปลา  Shigeeda fresh fish shop Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
Continue reading

Related Post

โมเดลกระดาษปราสาทฮิเมะจิ | Himeji Castle Papercraft Model

โมเดลกระดาษปราสาทฮิเมะจิ-himeji-castle-papercraftโมเดลกระดาษปราสาทฮิเมะจิ  Himeji Castle Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
Continue reading

Related Post

โมเดลกระดาษหอไอเฟล Eiffel Tower , France Papercraft

โมเดลกระดาษหอไอเฟล-eiffel-tower-papercraft

โมเดลกระดาษหอไอเฟล Eiffel Tower , France
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหอคอยที่สร้างด้วยเหล็กตั้งอยู่ที่ “ชองป์ เดอ มารส์” ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ชื่อของหอไอเฟล ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” ในปี พ.ศ. 2549 หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น
Continue reading

Related Post

โมเดลกระดาษ ตึกเพนตาก้อน | The Pentagon Papercraft Model

pentagon-papercraft

 

โมเดลกระดาษตึกเพนตาก้อน( The Pentagon ) เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่อาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย ตัวอาคารเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีห้าชั้น และแต่ละชั้นแบ่งเป็นวงย่อยๆ ห้าวงซ้อนกัน บริเวณใจกลางของเพนตากอนมีอาณาเขต 20,000 ตร.ม.เป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา
Continue reading

Related Post

Page 8 of 8« First...45678