โมเดลกระดาษ กัปตันอเมริกา | Captain America – Winter soldier Papercraft

โมเดลกระดาษ-กัปตันอเมริกา-captain-america-papercraftโมเดลกระดาษ กัปตันอเมริกา Captain America – Winter Soldier Papercraft
-Captain America,the winter soldier,falcon,
-จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1 A4
-ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

captain america – winter soldier papercraft template – [ download ]

source by gus santome

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 + = eight