โมเดลกระดาษเกมส์บอมเบอร์แมน | Bomberman Papercraft Model

โมเดลกระดาษบอมเบอร์แมน-bomberman-papercraftโมเดลกระดาษบอมเบอร์แมน Bomberman Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Bomberman Papercraft Template – [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 + nine =