โมเดลกระดาษ Animal Crossing Paper Model : Fishing Girl

animal crossing-fishing girl-papercraft

โมเดลกระดาษ Animal Crossing Paper Model : Fishing Girl
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Animal Crossing (どうぶつの) is a community simulation video game series developed and published by Nintendo, in which the human player lives in a village inhabited by anthropomorphic animals, carrying out various activities including fishing, bug catching, etc. The series is notable for its open-ended gameplay and extensive use of the game systems’ internal clock and calendar to simulate real passage of time. Four Animal Crossing games have been released worldwide, one each for the Nintendo GameCube, Nintendo DS, Wii, and the Nintendo 3DS. The series has been both critically and commercially successful and has sold 23.711 million units worldwide.Two new games, titled Animal Crossing: Happy Home Designer and Animal Crossing: Amiibo Festival, have been announced for Nintendo 3DS and Wii U respectively; both are spin-offs of the series and they will both be released in 2015.


Template Download : Fishing Girl Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + = fifteen