โมเดลกระดาษ Paper Craft : Splatoon – Judge Kun

papercraft judge kun

โมเดลกระดาษ Paper Craft : Splatoon –  Judge Kun
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Judge Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = one