โมเดลกระดาษ Mega Man Zero Paper Model

mega-man-zero-papercraft

โมเดลกระดาษ Mega Man Zero Paper Model 
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Mega Man Zero series, known as Rockman Zero (ロックマンゼロ,Rokkuman Zero) in Japan, is the series succeeding the Mega Man X story-line, and a series in Capcom’s Mega Man video game franchise, co-produced by Keiji Inafune, and directed by Mega Man Legends series director Yoshinori Kawano. Consisting of four games developed for the Game Boy Advance by Inti Creates, the series began with the release of Mega Man Zero in 2002. The story follows Zero who is awakened by Ciel from a century-long hibernation to face his former friend Mega Man X, who has begun a genocide on the Reploids.


Template Download : Mega Man Zero Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


1 + = six