โมเดลกระดาษ Marvel Papercraft : Dead Devil

daredevil-marvel-papercraft

โมเดลกระดาษ Marvel Papercraft : Dead Devil
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Dead Devil Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 3 = twelve