โมเดลกระดาษ CUBE ANIMALS PAPER MODEL

cube_animals_papercraft (1)

โมเดลกระดาษ CUBE ANIMALS PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Cube Animal Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ CUBE ANIMALS PAPER MODEL

Leave a Reply


two + 1 =