โมเดลกระดาษเครื่องบิน DO-335 PaperCraft

do335a-papercraft

โมเดลกระดาษเครื่องบิน DO-335 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Dornier Do 335 Pfeil (“Arrow”) was a World War II heavy fighter built by the Dornier company. The two-seater trainer version was also called Ameisenbär (“anteater”). The Pfeil ’​s performance was much better than other twin-engine designs due to its unique “push-pull” layout and the much lower drag of the in-line alignment of the two engines. The Luftwaffe was desperate to get the design into operational use, but delays in engine deliveries meant only a handful were delivered before the war ended.

Template Download – DO 335 Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษเครื่องบิน DO-335 PaperCraft

Leave a Reply


nine + = 15